szisza

157 tekstów – auto­rem jest szisza.

Śmiech po­siada taką nieby­wałą moc, że pot­ra­fi zjed­noczyć w so­bie oso­by pos­tron­ne, nie do­puszczo­ne do je­go źródła.

(Stre­fa Mgły, roz­dział 24) 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 czerwca 2013, 10:53

List w butelce

Nieznajomy,
pew­nie dzi­wi Cię mo­je postępo­wanie - kto nor­malny pisze list, wkłada go do bu­tel­ki i wrzu­ca do morza? Pew­nie sądzisz, że sko­ro zde­cydo­wałam się na ten krok to muszę być sa­mot­na. Nic [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 15 kwietnia 2013, 23:44

Włas­nej sa­mot­ności win­na jes­tem tyl­ko ja... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 kwietnia 2013, 23:06

Tyl­ko człowiek, który nie lu­bi sa­mego siebie żałuje podjętych w swoim życiu decyzji. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 kwietnia 2013, 12:18

Zaginiona

- Ty mnie w ogóle słuchasz? - mo­ja ko­leżan­ka przer­wała ko­lej­ny wywód o tym, jak (po raz chy­ba set­ny) ma prob­lem ser­co­wy i spoj­rzała na mnie z niedowierzaniem.
- Jas­ne ...- zaczęłam, ale [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 9 kwietnia 2013, 16:35

Tak trud­no ro­bi się coś tyl­ko dla siebie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 kwietnia 2013, 20:48

Dziś człowiek szczęśli­wy to człowiek nud­ny, bo to dra­maty le­piej sprze­dają się w towarzystwie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 marca 2013, 10:31

Dob­rze dob­ra­na mu­zyka pot­ra­fi wyos­trzyć umysł i zwiększyć wy­daj­ność działania. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 lutego 2013, 17:48

Ko­bieta po­win­na "sprze­dać liścia" oso­bie która myśli, że można ją kupić! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 lutego 2013, 22:17

Nie na­leży my­lić wol­ności z sa­mot­nością. Oso­ba praw­dzi­wie wol­na pot­ra­fi być praw­dziwą sobą zaw­sze, a w szczególności pod­czas kon­taktu z innymi. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 lutego 2013, 11:03
szisza

"Myśli są na kształt ryb, co mieszkają wśród fal, wychylają stroskane łby, kiedy znikną zostaje żal, ponad wszystko jest szept i nie zdarza się wstyd - brama w której przeczekasz deszcz błyskotliwa lub złota myśl.." Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 grudnia 2015, 20:56szisza sko­men­to­wał tek­st Obserwacja ze świata wewnętrzne­go. [...] 

24 listopada 2015, 20:24szisza sko­men­to­wał tek­st zatrzymaj się na chwilę [...]

4 stycznia 2015, 14:05Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Odcedzając myśli, tra­cimy te [...]